Day: September 14, 2018

  • การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีด้านพลังงาน

    วิวัฒนาการเทคโนโลยีพลังงานมีขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ มาเป็นแหล่งพลังงานในอุตสาหกรรม พลังงานเชื้อเพลิงเกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นล้วนแต่เป็นพลังงานสิ้นเปลืองที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และคาดว่าเชื้อเพลิงเหล่านี้จะหมดไปในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานจึงได้พัฒนาขึ้น โดยคำนึงว่าต้องเป็นพลังงานชนิดอื่นที่สามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้โดยไม่ทำลายทรัพยากรและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พลังงานหมุนเวียนเป็นเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เรียกว่า “พลังงานทดแทน” ประโยชน์ของเทคโนโลยีด้านพลังงาน พลังงานความร้อนใต้พิภพ – เป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการสะสมอยู่ภายใต้ผิวโลก เช่นเดียวกับน้ำมันปิโตรเลียมแต่อยู่ในรูปของน้ำร้อนหรือไอน้ำ ซึ่งน้ำร้อนจะถูกนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในการอบแห้ง ใช้ในห้องเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิพืชผลการเกษตร พลังงานความร้อนใต้พิภพยามปรากฏขึ้นมาบนผิวโลก จะเรียกว่า บ่อน้ำร้อน พุก๊าซ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช้ทำกายภาพบำบัดได้ พลังงานแสงอาทิตย์ – เป็นพลังงานที่ใช้อย่างไม่มีสิ้นสุดและปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี...