Category: Uncategorized

  • การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีด้านพลังงาน

    วิวัฒนาการเทคโนโลยีพลังงานมีขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ มาเป็นแหล่งพลังงานในอุตสาหกรรม พลังงานเชื้อเพลิงเกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นล้วนแต่เป็นพลังงานสิ้นเปลืองที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และคาดว่าเชื้อเพลิงเหล่านี้จะหมดไปในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานจึงได้พัฒนาขึ้น โดยคำนึงว่าต้องเป็นพลังงานชนิดอื่นที่สามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้โดยไม่ทำลายทรัพยากรและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พลังงานหมุนเวียนเป็นเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เรียกว่า “พลังงานทดแทน” ประโยชน์ของเทคโนโลยีด้านพลังงาน พลังงานความร้อนใต้พิภพ – เป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการสะสมอยู่ภายใต้ผิวโลก เช่นเดียวกับน้ำมันปิโตรเลียมแต่อยู่ในรูปของน้ำร้อนหรือไอน้ำ ซึ่งน้ำร้อนจะถูกนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในการอบแห้ง ใช้ในห้องเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิพืชผลการเกษตร พลังงานความร้อนใต้พิภพยามปรากฏขึ้นมาบนผิวโลก จะเรียกว่า บ่อน้ำร้อน พุก๊าซ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช้ทำกายภาพบำบัดได้ พลังงานแสงอาทิตย์ – เป็นพลังงานที่ใช้อย่างไม่มีสิ้นสุดและปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี...

  • ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

    เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าย่อมมาพร้อมกับการเติบโตของสภาวะโลก มนุษย์มีความต้องการเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันสภาวะโลกกลับถดถอย เสื่อมโทรมลงสังเกตได้จากสิ่งแวดล้อมเริ่มแย่ลง ดังนั้นวิทยาศาสตร์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของมนุษย์ในการฟื้นฟูสภาวะแวดล้อม การนำเทคโนโลยีชีวภาพเป็นตัวช่วยจึงมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ที่หลายคนยังไม่ทราบความหมาย และยังไม่ทราบว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง เทคโนโลยีชีวภาพ คืออะไร เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับระบบชีวภาพที่มีชีวิต ชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต ผลผลิตของสิ่งมีชีวิตเพื่อสร้างกระบวนการการผลิตสร้างผลิตภัณฑ์ใดๆ เรียกว่าเป็นการนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีต่างๆ ในระบบชีวภาพ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งสิ้น อาทิ ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมหรือที่เรียกกันในแถบยุโรปว่าเทคโนโลยีชีวภาพสีขาว กระบวนการนี้เน้นการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันมีผลต่อสภาวะแวดล้อมต่อโลก โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการอุตสาหกรรม มีตัวแปรสำคัญอย่าง เซลล์...