เทคโนโลยีชีวภาพคือ การนำความรู้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์นำ มาพัฒนาประยุกต์มาใช้กับสิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์มากสุดในด้านต่างๆเช่นด้าน เกษตรกร แปรรูป หรือสินค้า การแพทย์ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้มนุษย์มีรายได้มากขึ้น เช่น ใช้ในอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มเนื้อให้สุกร ด้านสิ่งแวดล้อม ทำปุ๋ยเคมี ปุ๋ยชีวภาพ การกำจัดของเสีย ในส่วนด้านการแพทย์ การผลิตวัคซีนป้องกันโรค การวินิจฉัยโรค การใช้ดีเอ็นเอตผลิต และตรวจสอบความผิดพลาดทางพันธุกรรม ด้านการเกษตร การตัดแต่งพันพืช การทำยีนพันธุกรรม ผลิตสารเคมีเกี่ยวกับการกำจัดวัชพืชศัตรูทั้งหลาย พัฒนา ผลผลิตทางการเกษตรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับพวกสมุนไพรไทยอีกด้วย และทาง United Nations Convention on Biological Diversity  ได้ให้คำนิยามว่า “ Any technological application that uses biological systems, living organisms, or derivatives thereof, to make or modify products or processes for specific use.”

 

การพัฒนาชีวภาพทางการเกษตร สามารถทำได้หลายอย่างมารกเช่น การตัดต่อกิ่ง ขยายพันธ์พืช การทำผลไม้ให้สุกงอมช้าลงเพื่อให้ประโยชน์แก่การขนส่งสะดวกมากยิ่งขึ้น การสร้างยาต่อต้านวัชพืช และศัตรูพืช โรคภัยของพืชต่างๆ เช่น ยาฉีดหญ้า ยาฆ่าแมลง  นอกจากนี้ยังมียาต้านทานทำไมผลผลิตของบเราทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากยิ่งขึ้น อย่างเช่น การเกิดภัยแห้งแล้งอุทกภัย และตัดต่อท่อเนื้อเยื้อ ให้เกิดการขยายพันธ์ที่เร็ว

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นการเพิ่มจำนวนของพืช โดยการนำเฉพาะส่วนของพืชมาทำการเลี้ยงดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด จึงทำให้เรานั้นขยายพันธ์ได้ไวขึ้น โดยจะมีการตัดเนื้อเยื่อ กิ่ง เซล บางส่วนมาทำการเลี้ยงในที่ปลอดภัย มลพิษ และพื้นที่่เหมาะสม โดยโดยปราศจาก เชื้อ

การพัฒนาผลไม้ให้สุกงอมช้า การจะทำให้ผลไม้ กล้วย หรือ ทุเรียน สุกช้ากว่าปกติจำเป็นจะต้องใช้ก๊าซเอทิลีนมักจะส่งผลในระยะที่มีการใกล้จะแก่ชราของผลไม้ ก๊าซนี้สามารถจุดไฟได้ และส่งกลิ่นออกเล็กน้อย โดยเราทำการต้มในหม้อและจุ่มกล้วยลงไป

การตัดแต่งยีนพืช การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของพืชพันธุกรรมข้ามสายพันธ์เพื่อที่จะให้ เกิดการเปลี่ยนของพืชเช่น มีการต้านทานที่มากขึ้น ทนต่อสภาพอากาศ ให้มีการสุกงอมของผลผลิตช้าลง หรือจะให้มีคุณภาพมากขึ้นมีกลิ่นหอมมากขึ้น และอาจทำให้ผลผลิตนั้นใหญ่

เทคโนโลยีทางการแพทย์ นั้นมีมากหลายรูปแบบด้วยกันเช่นการผลิตวัคซีนป้องกันโรค หรอด้านการหาสาเหตุของโรค เช่น การหาพันธุกรรมของพ่อแม่ การตรวจ DNA  ด้านการหาสาเหตุของโรคเช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิต เลือดจาง  เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ในการจับกุมคนร้าย กฎหมาย เพื่อใช้ในการสืบสวยคดีในปัจจุบันเช่น หาสาเหตุการเสียชีวิต การจะดูว่าโดนข่มขื่นหรือทำร้านร่างกายหรือไม่ การการพิสูจน์รอยนิ้วมือ

การฉัดวัคซีนป้องกันโรค การฉีดวัคซีนเพื่อสร้างความต้านทานหรือภูมคุ้มกันให้ร่างการมีการต่อต้านโรคภัยโดย วัคซีนจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดด้วยกัน แบบ 1.วัคซีนชนิดชีววิทยา แบบที่ 2. วัคซีนชนิดเคมีวิทยา โดยส่วนมากอาจเห็นการฉีดป้องกันตั้งแต่ วัยเด็ก ตามโรงเรียน

โมโนโคลนอลแอนติบอดี คือ เป็นการสร้างจากกลุ่มชนิดที่เรียกว่าพลาสม่า และถูกนำมาใช้ในปัจจุบัน เช่นการหาโรคต่างๆ การหาพันธุกรรมพ่อแม่ การค้นหาการเกิดโรค และปรสิต การผลิต โมโนโคลนอล นั้น มีหลายชนิด เช่น Hybridoma Technology การเชื่อมต่อ 2 เซลล์

เทคโนโลยี DNA  เป็นสิ่งที่ใช้ทั่วไปในปัจจุบัน เช่นตรวจหากรุ๊ปเลือดคน และตอนนี้กำลังมีความสำคัญมากในพืชสวน การหาพืชพันธุ์ใหม่ หาพืชที่สมบูรณ์ การตัดต่อพันธุ์ เทคโนโลยี DNA ถูกให้ความสำคัญมากในส่วนนี้ เพื่อต้องการ ความแม่นยำ ในการหา ไม่ผิดำลาด

CASINO