การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีด้านพลังงาน

วิวัฒนาการเทคโนโลยีพลังงานมีขึ้นช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 17 มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ มาเป็นแหล่งพลังงานในอุตสาหกรรม พลังงานเชื้อเพลิงเกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้นล้วนแต่เป็นพลังงานสิ้นเปลืองที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้และคาดว่าเชื้อเพลิงเหล่านี้จะหมดไปในคริสต์ศตวรรษที่ 21 ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานจึงได้พัฒนาขึ้น โดยคำนึงว่าต้องเป็นพลังงานชนิดอื่นที่สามารถนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้โดยไม่ทำลายทรัพยากรและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด พลังงานหมุนเวียนเป็นเทคโนโลยีที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นพลังงานที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เรียกว่า “พลังงานทดแทน”

ประโยชน์ของเทคโนโลยีด้านพลังงาน

  1. พลังงานความร้อนใต้พิภพ – เป็นพลังงานธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการสะสมอยู่ภายใต้ผิวโลก เช่นเดียวกับน้ำมันปิโตรเลียมแต่อยู่ในรูปของน้ำร้อนหรือไอน้ำ ซึ่งน้ำร้อนจะถูกนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่งนำไปประยุกต์ใช้ในการอบแห้ง ใช้ในห้องเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิพืชผลการเกษตร พลังงานความร้อนใต้พิภพยามปรากฏขึ้นมาบนผิวโลก จะเรียกว่า บ่อน้ำร้อน พุก๊าซ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช้ทำกายภาพบำบัดได้
  2. พลังงานแสงอาทิตย์ – เป็นพลังงานที่ใช้อย่างไม่มีสิ้นสุดและปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี “เซลล์แสงอาทิตย์” เป็นสิ่งประดิษฐ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งถูกนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าโดยตรง มีประสิทธิภาพเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 22 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กตามบ้านเรือน บริษัท จนถึงขนาดใหญ่อย่างโรงไฟฟ้า
  3. พลังงานลม – เป็นพลังงานธรรมชาติไม่มีวันหมด นำมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางโดยนำกังหันลมมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้เป็นกังหันสูบน้ำและยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อนได้
  4. พลังงานน้ำ – พื้นผิวโลกร้อยละ 70 ถูกปกคลุมด้วยน้ำ น้ำมีการเปลี่ยนสถานะ มีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา น้ำที่กำลังเคลื่อนที่มีกำลังสะสมอยู่มาก โดยใช้พลังงานน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า
  5. พลังงานเชื้อเพลิง – เป็นพลังงานที่มีต้นทุนการผลิตค่อนข้างต่ำกว่าพลังงานทั้งหมด เป็นเชื้อเพลิงที่มาจากชีวะ หรือชีวมวล สิ่งมีชีวิต หรือเศษเหลือทิ้งจากการเกษตร นำมาเผาให้ได้ความร้อนแล้วนำความร้อนนี้ไปปั่นไฟฟ้า หรือการนำชีวมวลจากมูลสัตว์มาหมักด้วยแบคทีเรียให้เกิดแก๊สชีวภาพ ที่มีองค์ประกอบของมีเทนกับคาร์บอนไดออกไซด์ นำไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงให้กับเครื่องยนต์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้

การใช้ประโยชน์เทคโนโลยีด้านพลังงานในปัจจุบันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือการใช้ไฟฟ้ามีประโยชน์ด้านการสื่อสาร การแพทย์ การวิทยาศาสตร์ การขนส่ง ฯลฯ ทั้งหมดต่างต้องพึ่งพาไฟฟ้าเป็นหลัก การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งให้ทุกคนใช้พลังงานอย่างระมัดระวังควบคู่กับการรักษาทรัพยากรบนโลกด้วย แม้ว่าจะเป็นพลังงานทางเลือกใหม่ที่ทดแทนพลังงานเดิมก็ตาม แต่การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์จะช่วยลดมลพิษให้กับโลกนำกลับมาใช้หมุนเวียนได้อย่างยั่งยืน