ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าย่อมมาพร้อมกับการเติบโตของสภาวะโลก มนุษย์มีความต้องการเพื่อตอบสนองความสะดวกสบายยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันสภาวะโลกกลับถดถอย เสื่อมโทรมลงสังเกตได้จากสิ่งแวดล้อมเริ่มแย่ลง ดังนั้นวิทยาศาสตร์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของมนุษย์ในการฟื้นฟูสภาวะแวดล้อม การนำเทคโนโลยีชีวภาพเป็นตัวช่วยจึงมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ที่หลายคนยังไม่ทราบความหมาย และยังไม่ทราบว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างไรบ้าง

เทคโนโลยีชีวภาพ คืออะไร

เทคโนโลยีชีวภาพ คือ การนำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับระบบชีวภาพที่มีชีวิต ชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต ผลผลิตของสิ่งมีชีวิตเพื่อสร้างกระบวนการการผลิตสร้างผลิตภัณฑ์ใดๆ เรียกว่าเป็นการนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีต่างๆ ในระบบชีวภาพ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งสิ้น อาทิ ด้านการเกษตร ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมหรือที่เรียกกันในแถบยุโรปว่าเทคโนโลยีชีวภาพสีขาว กระบวนการนี้เน้นการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันมีผลต่อสภาวะแวดล้อมต่อโลก โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในกระบวนการอุตสาหกรรม มีตัวแปรสำคัญอย่าง เซลล์ จุลินทรีย์ เอนไซม์ของสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ทำการวิจัยทดลองค้นคว้า ลักษณะเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมจึงเป็นการออกแบบของสิ่งที่มีชีวิตเพื่อผลิตผลหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ใช้เอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตสารเคมีที่มีค่าไม่ก่อให้เกิดมลพิษจะเห็นได้ชัดจากผลิตภัณฑ์จำพวก อาหาร อาหารสัตว์ ผงซักฟอก กระดาษ/เยื่อกระดาษ สิ่งทอ และเชื้อเพลิงชีวภาพ

ผลงานและประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

  1. เชื้อเพลิงชีวภาพ อีกหนึ่งนวัตกรรมการผลิตที่ตอบสนองต่อสภาวะโลกในปัจจุบัน เกิดจากการนำชีวมวลหรือมวลชีวภาพซึ่งเป็นผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตไม่ก็การย่อยของสิ่งมีชีวิต เช่น มูลสัตว์มาสกัดเป็นพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด
  2. ปุ๋ยชีวภาพจากสารอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก จุลินทรีย์ตรึงไนโตเจน ปุ๋ยสาหร่าย เป็นต้น เป็นเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นโดยการนำจุลินทรีย์มาใช้กำจัดขยะเน่าเสียหรือการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากสารอินทรีย์ที่มาจากขยะมูลฝอย
  3. ก๊าซชีวภาพหรือไบโอก๊าซ ที่นำสารอินทรีย์จากหลุมขยะ กองมูลสัตว์ และก้นบ่อแหล่งน้ำนิ่ง หมักหมมจนเกิดเป็นก๊าซชีวภาพ ช่วยในด้านการทดแทนพลังงานในรูปต่างๆ เช่น ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเบนซิน เป็นต้น
  4. เทคโนโลยีชีวภาพในอุตสาหกรรมอาหาร การวิจัยค้นคว้าพัฒนาอาหารสัตว์ ในการลดปริมาณคลอเลสเตอรอลในไข่แดง เพิ่มปริมาณคุณค่าอาหารสูงขึ้นเพื่อให้สัตว์เลี้ยงอย่างโค สุกร ไก่ ปลา สุขภาพสัตว์แข็งแรงมากขึ้น แต่ใช้ระยะเวลาเลี้ยงสั้นลง

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมไม่เพียงแค่ช่วยตอบสนองความต้องการของมนุษย์แต่ในอีกมุมหนึ่งยังเป็นหนทางเยียวยาสภาพแวดล้อมที่เคยเสื่อมโทรมให้ฟื้นฟูดีขึ้นแล้วนำมาก่อประโยชน์ตอบสนองต่อกิจกรรมมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ไร้มลพิษให้แตกต่างจากยุคเริ่มต้นอุตสาหกรรมก่อนหน้าที่เคยเป็นมา